โครงการ การสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ประจำปี 2562
โดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

1. ความเป็นมาของโครงการ
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศริเริ่มโดยสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก การแข่งขันนี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกๆ 2 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้จัดให้มีการแข่งขันทุกปี ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจะคัดเลือกผู้แทนจำนวน 4 คน โดยต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี และยังศึกษาในระดับมัธยมของประเทศนั้นๆ สำหรับภาษาทางการที่ใช้ในการแข่งขันคือภาษาอังกฤษ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบหมายให้มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ทางภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตอบรับคำเชิญของมูลนิธิ สอวน. เข้าเป็นศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกสำหรับนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยอบรมและทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากมูลนิธิฯ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวประสบผลตามความมุ่งหมาย ภาควิชาภูมิศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดอบรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวนอย่างน้อย 100 คน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2562
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาภูมิศาสตร์
4. เพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดนักเรียนที่มีความสามารถและสนใจเรียนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์

3. วัน เวลา และสถานที่
1. เปิดรับสมัครนักเรียน (1-30 กันยายน 2561)
ทาง Website ระบบรับสมัครสอบคัดเลือก ( https://www.geographychula.com/)
2. จัดสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 (3 พฤศจิกายน 2561)
3. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (16 พฤศจิกายน 2561)
ทาง Website http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/
4. อบรมนักเรียนค่ายที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 วัน (11-15 ธันวาคม 2561)
5. จัดสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (22 ธันวาคม 2561)
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ยกเว้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย) และเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบคัดเลือกและมีคะแนนผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 100 คน

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2546)
** หากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ **

5. วิธีการสมัครสอบ
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลเข้าระบบรับสมัครสอบที่เว็บไซต์ https://www.geographychula.com/
2. ผู้สมัครพิมพ์ใบชำระเงินแล้วนำไปชำระค่าสมัครสอบ (คนละ 100 บาท) โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
3. ผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินที่เว็บไซต์ https://www.geographychula.com/
** กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้ว โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน **
หลักฐานการสมัครสอบ ได้แก่
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
– หลักฐานการชำระเงิน
4. หลังจากปิดรับสมัครสอบ ระบบจะดำเนินการออกเลขประจำตัวสอบให้ผู้สมัครสอบ ให้ผู้สมัครเข้ามาตรวจสอบพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จากนั้นนำไปให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองสถานภาพของผู้สมัครสอบ
การติดต่อสอบถาม
สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ หมายเลข 02-218-4821 โทรสาร หมายเลข 02-218-4822 และ E-mail address: [email protected]
การสอบคัดเลือก
● การสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
ผู้สมัครควรถึงสนามสอบก่อนเวลา 8.30 น. และศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ทาง
http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/
● การประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทาง http://www.arts.chula.ac.th/~geography/TGeOChulaCenter/
เนื้อหาการสอบ
เป็นแบบปรนัย (4 ตัวเลือก) ตามหัวข้อในหนังสือภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิคของมูลนิธิ สอวน. คำถามเป็นภาษาไทย
มีข้อสอบทั้งสิ้น 150 ข้อ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (9.00-12.00 น.)
กรอบเวลาดำเนินการอบรม
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมการอบรมในช่วงเดือนธันวาคม เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561 ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประเมินผลการอบรมและเกณฑ์การผ่านการอบรม
การประเมินผลการอบรม ประเมินจาก
(1) นักเรียนเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) การประเมินโดยใช้การสอบเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ โดยการสอบจะมีขึ้นวันที่ 22 ธันวาคม 2561
(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม โดยพิจารณาจากคณะกรรมการประจำศูนย์ (อาจารย์ประจำศูนย์ และกรรมการ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์) เห็นว่าสมควรให้ผ่านการอบรม
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯกำหนด ครบทั้งสามข้อ จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิก จากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสามข้อและมีคะแนนสูงสุด 18 คนแรก จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ให้แก่เยาวชน
2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภูมิศาสตร์
3. นักเรียนได้รับความรู้ และได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ประธานคณะกรรมการ
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาฯ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.เอกกมล วรรณเมธี กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวภูษณิศา ไชยแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางวัลลี ภูมิพงศ์ไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ